Top list
Products   » Swedish Books » Psykologi » Product

Att möta flyktingbarn och deras familjer

Att möta flyktingbarn och deras familjer

Att möta flyktingbarn och deras familjer

Att möta flyktingbarn och deras familjer av Birgitta Angel and Anders Hjern

Titel:

Att möta flyktingbarn och deras familjer

Författare:

Birgitta Angel and Anders Hjern

Förlag:

Studentlitteratur

Illustrationer:

Jorge Hernandez

Utgivningsår:

1992

Ämnesord:

Flyktingbarn, Invandrarbarn, Flyktingfrågor, Barn- och ungdomspsykologi

Genre:

Barn- och ungdomspsykologi

ISBN-10:

91-44-35811-3

ISBN-13/EAN:

9789144358116

Språk:

Svenska

Bindning:

Häftad

Storlek (mm):

225 x 155 x 15 mm

Sidantal:

221

Vikt (gr):

450

Pris (SEK):

70

Beskrivning:

Miljontals människor i världen tvingas leva i landsflykt. Under de senaste decennierna har tiotusentals av dem varje år hamnat i Sverige. Det är människor från många olika kulturer och samhällen, var och en med sin egen högst personliga historia.

Boken förmedlar grundläggande kunskaper om flyktingars livsvillkor i ursprungslandet och i exilen. Den tar upp innebörden och betydelsen av upplevda traumatiska händelser i form av politisk förföljelse, förtryck, fängelse, krig och allvarliga förluster. Boken beskriver och analyserar också mötet mellan flyktingen och Sverige och den psykologiska process som därvid uppstår - flyktingkrisen.

En avsevärd del av boken ägnas olika former av insatser och åtgärder för nyanlända flyktingar. Det kan vara psykiatriska behandlingsmetoder för barn och vuxna, psykosocialt arbete, hälsovård och insatser inom skolan och på förläggningar.

Författarna delar frikostigt med sig av egna erfarenheter i form av fallbeskrivningar vilket gör boken levande och konkret.

Boken vänder sig i första hand till studenter och personal inom vården och socialtjänsten. Även andra som möter flyktingar inom t.ex. skolor, frivilligorganisationer eller på förläggningar kan dra nytta av den. I denna andra upplaga har nya avsnitt om flyktingpsykiatri, folkhälsa och medicinsk antropologi tillkommit för att bättre tillgodose de grundläggande vårdutbildningarnas behov i dessa avseenden.

Innehåll:

Förord

7

 

1. Inledning

Några begrepp

Flyktinginvandringen till Sverige

Flyktingar i lagen

Sjukvård för flyktingar

Barnkonventionen och flyktingbarnen

Ensamma flyktingbarn

9

9

10

11

15

16

18

 

2. Flyktingkrisen

Exilen – den oändliga sorgen

Att konfrontera mottagarlandets krav

21

24

29

 

3. Psykisk traumatisering

PTSD

PTSD-associerade symtom

Att hitta en mening

Traumatisk kris och PTSD

Trauma och exil

Långtidseffekter

Den traumatiserade föräldern

35

35

39

42

46

46

47

50

 

4. Flyktingbarn och trauma

Våld

Separationer

Förluster

Trauma och psykisk hälsa

Psykisk traumatisering av barn

Förskoleåldern

Skolbarnet

Tonåringen

Långtidsförloppet av trauma hos barn

52

53

54

55

56

56

59

60

61

62

 

5. Familjen i exil

Den ideala familjen

Familjens invandringskris

Problem

Barudy-modellen

Familjeterapeutiska principer

69

70

70

72

74

79

 

6. Flyktingbarns hälsa

Invandrares hälsa

Infektionssjukdomar

Ärftliga sjukdomar

Kost och nutrition

Tandhälsa

Utvecklingsbedömningar

Asylsökande barn i sjukvården

81

81

85

94

98

102

105

107

 

7. Att möta Sverige

Flyktingmottagandet

Arbetsmarknaden

Språkbarriären

”Svensk” uppfostran

Konsumtionssamhället

Invandrarfientlighet

Vår ovana vid katastrofer

109

109

111

112

112

114

114

115

 

8. Att möta flyktingar

Det annorlunda

Det skrämmande

Vad står jag för?

Att representera Sverige

Att hitta en rimlig ambitionsnivå

Flyktingarbetarens utvecklingskris

117

117

118

120

121

122

123

 

9. Psykosocialt arbete

Flyktingars stress – en arbetsmodell

Det psykosociala arbetets innehåll

Några speciella svårigheter

Att föda barn i exil

125

125

128

134

138

 

10. Psykoterapi

Att välja metod

Vem hittar familjer med behov av terapi?

Att arbeta enbart med föräldern

Att arbeta enbart med hela familjen – en flexibel modell

Att låta fantasin flöda – barnterapi

Syskonen i terapi

Bearbetning i grupp

148

148

152

153

159

165

175

178

 

11. Flyktingbarn i skolan

Skolan i hemlandet

Skolformer för nyanlända flyktingbarn

Den första tidens pedagogik

Kulturkonflikter

Det avvikande – resurs eller stigman?

Föräldrakontakten

Elevvården

Flyktingbarnen – morgondagens vinnare?

182

183

185

186

187

188

191

192

194

 

12. På förläggning

Förläggningar är bra också!

195

197

 

13. Flyktingfamiljer i svensk sjukvård

Flyktingföräldrar i kris

En ”parallell” sjukvård

Att inte kunna svenska

Sjukvården som makthavare

199

199

204

204

205

 

14. Att använda tolk

Tolkens arbetsvillkor

Språk och psykoterapi med barn

207

207

209

 

15. Utvisningshotade flyktingfamiljen

Utvisning

Att gömma sig

Juridisk hjälp

Utlänningslagen och sekretessen

Att stödja utvisningshotade

213

213

214

214

216

217

 

Sakregister

218

Om författare:

Birgitta Angel var psykolog och arbetade i över tjugo år med behandling av flyktingar i alla åldrar. Hon var under ett tiotal år samtidigt chef för den flyktingpsykiatriska mottagningen och samordnare för det barnpsykiatriska teamet för flyktingbarn i Växjö. Tillsammans med Anders Hjern genomförde Birgitta Angel flera forskningsprojekt kring flyktingars psykiatriska problematik i Stockholm respektive Växjö.

Anders Hjern är barnläkare och forskare med särskild inriktning på hälso- och sjukvård i det mångkulturella samhället. Han har arbetat med barnhälsovårdsfrågor som rör flyktingbarn sedan mitten av 1980-talet i södra Stockholm och har även varit barnläkarkonsult på Röda Korsets center för torterade flyktingar. Han är för närvarande verksam på Epidemiologiskt Centrum på Socialstyrelsen och på Barnens sjukhus, Huddinge Universitetssjukhus.Att möta flyktingbarn och deras familjer b
Partno: Description: Price: Qty:
141207 Att möta flyktingbarn och deras familjer 74,00 SEK/st

Back

right