Top list
Products   » Persian Books » History » Product

Islam in Iran by Petrushevski, Il'ia Pavlovich

Islam in Iran by Petrushevski, Il'ia Pavlovich

Cover 1

اسلام در ایران 

مشخصات اثر

عنوان اصلی:

اسلام در ایران

عنوان فرعی:

از هجرت تا پایان قرن نهم هجری

نام نويسنده:

ایلیا پاولویچ پتروشفسکی (پطروشفسکی)

نام مترجم:

کریم کشاورز

تاريخ چاپ:

١٣۵۴

محل چاپ:

تهران

نوبت چاپ:

چهارم

ناشر:

انتشارات پیام

قطع کتاب:

٢۵ در ١٨ در ۴ سانتی متر

تعداد صفحات:

۵۶۵

وزن کتاب:

۵۰۰ گرم

بهاء:

۵۰ دلار

موضوع کتاب:

تاریخ اسلام در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری

چکيده کتاب:

هدف اين کتاب آشنا کردن خوانندگان است با منابع و متون تاريخ اسلام و تطورات تعاليم اسلامي و فقه اسلامي و صوفيگري و مذاهب و مسالک و نهضتهايي که مردم در بطن اسلام برپاکردند، بويژه تشيع.

فهرست مندرجات:

مقدمۀ مترجم

١

یاد آوری

۵

سرسخن

١١

مقدمه: ظهور اسلام

١۳

فصل اول: اسلام در ایران

۳٩

فصل دوم: تعالیم و تشریفات دینی اسلامی

٧٣

فصل سوم: قرآن

١۰٩

فصل چهارم: منابع حقوق اسلامی

١٣١

فصل پنجم: تدوین فقه اسلامی (سنی)

١۴١

فصل ششم: حقوق دولتی (عمومی) اسلامی

١۵٧

فصل هفتم: حقوق جزائی و مدنی اسلامی

١٧۵

فصل هشتم: دعواهای مذهبی در اسلام (مرجیان، قدریان، معتزلیان)

٢١٣

فصل نهم: کلام یا اسکولاستیک اسلامی

٢٢٩

فصل دهم: شیعیان میانه رو

٢۵٧

فصل یازدهم: اسماعیلیان، قرمطیان و غلات شیعه

٢٩٣

فصل دوازدهم: عرفان در اسلام (تصوف و درویشی)

٣۲٩

فصل سیزدهم: پیروزی شیعه در ایران

٣٧١

توضیحات

٣٩٩

فهرست مآخذ و منابع

۵۰٣

فهرست مآخذ و منابع توضیحات

۵١٩

فهرست راهنما

۵۳۳

فهرست راهنما توضیحات

۵۵٧

در بار نویسنده:

ايليا پاولوويچ پتروشفسكي در 22 ژوئن 1898 در شهر كي يف (جمهوري اوكرائين)متولد شد و سرانجام در سال 1977 در گذشت وي 1926 از دانشكده يتاريخ و زبان شناسي دانشگاه دولتي آذربايجان فارغ التحصيل و 1935 بدون دفاع ازرساله ،‌نامزد (دكتر) علوم تاريخ گرديد . 1941 به اخذ درجه ي دكتري تاريخ نايل آمد. 1931 مدرس دانشسراي عالي پوكروفسكي و دانشكده ي تاريخ و شرق شناسي دانشگاه دولتيلنينگراد،‌از 1931 تا 1960 كارمند علمي چند انستيتوي آكادمي علوم اتحاد شوروي، 1943تا 1947 استاد دانشگاه ماوراء قفقاز،‌انستيتوي ماركسيسم -لنينسيم(تفليس) و دانشگاهدولتي آسياي مركزي -به نام لنين - بود. 1948 به مقام پروفسوري نايل گرديد. 1935 درسومين كنگره ي بين المللي باستان شناسي و هنر ايران (لنينگراد -مسكو) ، 1957 درنخستين كنفرانس شرق شناسان در تاشكند و 1960 در بيست و پنجمين كنگره ي شرق شناساندر مسكو شركت نمود انجمن هاي آزادجار- بالكان در ثلث اول سده ي نوزدهم پيرامونمسأله ي امنيت در آذربايجان طي سده هاي هفدهم و هجدهم حمدالله قزويني مورخ در زمينهي تاريخ اجتماعي-اقتصادي شرق ماوراء قفقاز وقايع نامه مؤلفي ناشناخته به زبانسرياني متعلق به عهد ساساني(مورخان سوريايي درباره ي تاريخ ايران و بيزانس) اسنادرسمي فارسي سده هاي شانزدهم تا آغاز سده ي نوزدهم به مثابه ي منبعي براي تاريمناسبات فئودالي در آذربايجان و ارمنستان شرحي از مبارزات قهرمانانه ي مردمآذربايجان در سده هاي سيزدهم-چهاردهم ميلادي قيام دهقاني گيلان درسال 1629 ابراهيمشيروانشاه ميهن پرست بزرگ شرحي درباره ي تاريخ شروان(پايان سده ي پانزدهم ) پيرامونتاريخ ساختار شهر در آسياي مركزي و ايران در عهد استيلاي مغول(سده هاي سيزدهم- چهاردهم) منابع فارسي جديد پيرامون تاريخ حمله ي مغول جامع التواريخ رشيدالدين(ويرايش) پيرامون وابستگي روستاييان ايران به زمين در عهد استيلاي مغولموقوفات مزار اردبيل در سده ي هفدهم بزرگان شهري در عهد دولت هولاكوييان (پيرامونتاريخ نظام داخلي شهرهاي ايران كشورهاي همجوار درعهد استيلاي مغول پيرامون مستندبودن مكاتبات رشيدالدين مسايل اصلي مربوط به ويژگي ها و زمان بندي پيشرفت فئوداليسمايران درسده هاي سيزدهم-پانزدهم آذربايجان در سدههاي شانزدهم و هفدهم منابع ايرانيپيرامون تاريخ آذربايجان درسده هاي شانزدهم و هجدهم شرحي از تاريخ بخارا پيراموتاريخچه ي نهاد سيورغال شرحي از تاريخ مناسبات فئودالي در آذربايجان در سده هايشانزدهم تا آغاز سده ي نوزدهم قيام پيشه وران و بينوايان شهر تبريز در سال 1571-1573 املاك اقطاعي رشيد الدين قيام اهالي گيلان در سال 1629 ايران(نقد وبررسي، با همكاري) رشيدالدين و اثرتاريخي او جنبش مردمي ايران در سده ي چهاردهمميلادي شرحي پيرامون تاريخ آبياري و فنون كشاورزي درايران طي سده هايسيزدهم-پانزدهم ميلادي درباره ي اشكال وابستگي فئودالي روستاييان ايران در سده هايسيزدهم-چهاردهم ميلادي تاريخ جهان (نقد و بررسي) تاريخ اجتماعي-اقتصادي و سياسيآذربايجان طي سده هاي سيزدهم-چهاردهم ميلادي(ويرايش) نهضت سربداران در خراسان(اينمقاله با همين عنوان و با مشخصات زير به فارسي ترجمه وچاپ شده است:ترجمه ي كريمكشاورز.فرهنگ ايران زمين .چ1،تهران :1341 ؛ چ 2، تهران :پيام ، 1351 باغداري وجاليزداري در ايران طي سده هاي سيزدهم-پانزدهم ميلادي وضع كشاورزي ايران طي سده يسيزدهم و نيمه ي نخستن سده ي چهاردهم ميلادي وضع كشاورزي ايران طي سده ي سيزدهم ونيمه ي نخست سده ي چهاردهم ميلادي پرورش انگور و شراب سازي در ايران طي سده هايسيزدهم -پانزدهم ميلادي تاريخ كشورهاي خارجي شرق در سده هاي ميانه (نقد و بررسي ،با همكاري) نهاد فئودالي ادار(وظيفه) و مكسّع (مرد بي زن) در ايران طي سده هايسيزدهم-چهاردهم ميلادي پيرامون تاريخ روستانشيني و جماعات روستايي در ايران سده هايسيزدهم-پانزدهم ميلادي رساله ي فارسي پيرامون فن كشاورزي در عصر غازان خان تاريخايران از دوران باستان تا پايان سده ي هجدهم (با همكاري)(اين كتاب با همين عنوان وبا مشخصات زير به فارسي ترجمه و چاپ شده است: ترجمه ي كريم كشاورز، تهران: موسسه يمطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، 1346؛ 1349) روستاها و روستاييان خاورنزديك در سده هاي ميانه در آثار شرق شناسان لنينگراد تاريخچه ي ماليات سرانه درايران در عصر استيلاي مغول استفاده از كاربردگان در ايران و كشورهاي همجوار دراواخر سده هاي ميانه كشاورزي و منابسات ارضي درايران سده هاي ترجمه و چاپ شده است: كشاورزي و مناسبات ارضي در ايران عهد مغول (قرن هاي 13 و 14م)ترجمه ي كريم كشاورز،تهران: مؤسسه ي مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران،‌1344) شرف الملك وزيراسناد افشارهاي اورميه در سده ي نوزدهم به مثابه ي مأخذي پيرامون تاريخ مناسباتكشاورزي در ايران اثر سيفي به مثابه ي مآخذي پيرامون تاريخ شرق خراسان اسلام درايران طي سده هاي هفتم-پانزدهم ميلادي (اين كتاب با عنوان و مشخصات زير به فارسيترجمه وچاپ شده است: اسلام در ايران از هجرت تا پايان قرن نهم هجري .ترجمه ي كريمكشاورز، تهران :پيام ، 1350،‌1353) فهرست آثار پتروشفسكي تا سال 1968 مفهوم حكومتاز ديدگاه رشيدالدين تاريخچه ي مزدكيان در عصر حكومت اسلامي تاريخچه ي بردگي در عصرخلافت طي سده هاي هفتم-دهم ميلادي(اين اثر با عنوان و مشخصات زير به فارسي ترجمه وچاپ شده است: سه مقاله درباره ي بردگي. ترجمه ي سيروس ايزدي، تهران: اميركبير ، 1355) صداي تبريز. مجموعه اي از اشعار شاعران آذربايجان،‌ايران ،‌گردآوريپتروشفسكي.باكو:1948 درباره اش: اجلاس مشترك شوراهاي علمي انستيتوي شرق شناسيآكادمي علوم اتحاد شوروي، شعبه ي‌لنينگراد،‌به مناسبت شصتمين سالروز تولد پروفسورايليا پاولوويچ پتروشفسكي دكتر علوم تاريخي و سي امين سالروز فعاليت هاي علمي وجغرافيايي وي فهرست عمده آثار علمي پروفسور ايليا پاولوويچ پتروشفسكي تاريخ و واژهشناسي كشورهاي شرق(به مناسبت شصتمين سالروز تولد پروفسور ايليا پاولوويچ پتروشفسكي،همراه با كتاب شناسي آثار علمي او) فهرست آثار پروفسور ايليا پاولوويچ پتروشفسكيايليا پاوولوويچ پتروشفسكي (به مناسبت هفتادمين سالروز تولد) ايليا پاولوويچپتروشفسكي (به مناسبت هفتادمين سالروز تولد) ايليا پاوولوويچ پتروشفسكي ايلياپاولوويچ پتروشفسكي (به مناسبت هفتادمين سالروز تولد) فهرست آثار پروفسور ايلياپاولوويچ پتروشفسكي دكتر علوم تاريخي ايليا پاولوويچ پتروشفسكي ايليا پاولوويچپتروشفسكي (به مناسبت شصتمين سالروز تولد)

Bio-bibliografic §eskiy slovar sovetskikh vostokovedov, Moscow: Nauka, 1976; N. N. Diyakov and G. S. Kharatishvili, "Professor I. P. Petrushevskiy", Vestnik sankt- peterburgskogo universiteta. ser2 , no.3 (1998); Great Sovietencyclopedia, New York 1973-1983, s.v. "Petrushevski, Il'ia Pavlovich"; "K 60-letiya so dnya roz § deniya professora I. P. Petrushevskogo", in Uc §yoniyezapiski leningradskogo Gosudarstvennogo universiteta, seriya vostokovedc<span lang="AR-SA"Cover 2

Sample 1

Sample 2
Partno: Description: Price: Qty:
120204 Islam in Iran by Petrushevski, Il'ia Pavlovich 340,00 SEK/st

Back

right