Practise the Tolerance (twenty articles on rereading the Persian culture) by Mohammad Mokhtari

150 kr

بازخوانی فرهنگ یکی از ضرورت های دوران ماست. نزدیک به یک صدوپنجاه سال است که جامعه ما از یک سو درگیر با سنت و نو مانده است. و از سوی دیگر، به تقابل فرهنگ های خودی و غیرخودی گرفتار است؛ و دوران بحرانی گذار خود را می گذارند. پس ناگزیر است برخورد آگاهانه و سنجیده ای با این درگیری و گرفتاری، و علل و عوامل آن داشته باشد. یعنی باید به بازخوانی همه جانبه فرهنگ، در کلاف به هم پیچیده روابط فرهنگی جهانی، و نقد سنت و معرفت تاریخی خود بپردازد. چیستی خود را بشناسد. مبانی هویت یا بی هویتی و موقعیت خود را درک کند.